Категория А

Лице с правоспособност за категория „А” има право да управлява мотоциклет – двуколесно превозно средство без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), което има двигател с работен обем над 50 cм3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени съответно в чл.149, ал.1, т.1, букви „е“ и „з“ ЗДвП; Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.cм, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени в чл.149, ал.1, т.1, буква „к“ ЗДвП;

Изисквания: - да е на възраст не по-малко от 24 години или:
а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
- да е завършил основно образование.
Необходими
документи за записване:
Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение: Кърсът на обучение е с продължителност около 20-22 практически часа
Изпит:

Практически

Категория B

"B" - Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца за B 
Необходими
документи за записване:
Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение: 40 часа теория и 31 практика (възможност за допълнителни часове) обучението започва със запознаване с автомобила на полигон , след това шофиране в извънградски условия , и след това в градски условия и паркинг 
Изпит:

листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)

Категория А2

 

 

КАТЕГОРИЯ "A2"
Изисквания:

Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца,

кат.В, основно образование

Необходими
документи за записване:

Копие на лична карта,
Оригинал и копие на свидетелство за завършено

 минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: 20 часа практика. Вътрешен изпит
Изпит:

Теория – листовки за тези които няма кат. В
Практика – полигон. "нови елементи"

 

 

 

Категория АМ

Изисквания: Кандидата да има навършени 15 години и 11 месеца
Необходими
документи за записване:

Копие на лична карта,
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: Пълен теоретичен курс
Изпит:

Листовки.

 

  Лице с правоспособност за категория “АМ” има право да управлява дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/час.

JoomShaper